PUBLIC HEALTH (WALES) BILL – STAGE 2 GOVERNMENT AMENDMENTS

 

This table provides information about the amendments tabled in the name of Mark Drakeford AM on 9 December 2015; further amendments for consideration at Stage 2 will be tabled by the Minister for Health and Social Services

 

No.

GOVERNMENT AMENDMENT

GWELLIANT Y LLYWODRAETH

PURPOSE AND EFFECT

17.

Section 6, page 5, line 7, leave out ‘section 7 (premises that are open to the public) what “enclosed” and’ and insert ‘sections 7 to 9 what “enclosed”, “substantially enclosed” and “not enclosed or.

Adran 6, tudalen 5, llinell 7, hepgorer ‘adran 7 (mangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd) ystyr “caeedig” a’  a mewnosoder ‘adrannau 7 i 9 ystyr “caeedig”, “sylweddol gaeedig” ac “nad ydynt yn gaeedig nac yn’.

 

The purpose of this amendment is to make clear that the regulations which may be made under section 6(7) can provide the meaning of “enclosed” and “substantially enclosed” for the purposes of sections 8 and 9 in addition to what it means for the purposes of sections 6 and 7. The regulations may also provide the meaning of “not enclosed or substantially enclosed” for the purposes of sections 6 to 9.

 

The effect of this amendment is to enable regulations made by the Welsh Ministers to provide greater clarity on the premises that are captured by the smoke-free requirements in relation to work places, premises that are open to the public, additional smoke-free premises and vehicles.

18.

Section 8, page 6, line 1, leave out “conditions requiring the person in charge of the place, or place falling within the description, to designate” and insert “specified conditions to be satisfied in order for an exemption to apply.

( )            The conditions that may be           specified under subsection (5)      may include a condition that the                 person in charge of the place, or                place falling within the description, has                 designated”.

Adran 8, tudalen 6, llinell 2, hepgorer ‘sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r person a chanddo ofal am y man, neu am fan sy’n dod o fewn y disgrifiad, ddynodi’ a mewnosoder ‘penodedig i gael eu bodloni er mwyn i esemptiad fod yn gymwys.

( )            Caiff yr amodau y caniateir iddynt     gael eu pennu o dan is-adran (5)               gynnwys amod bod y person a             chanddo ofal am y man, neu am fan sy’n dod o fewn y disgrifiad, wedi     dynodi’.

The purpose of this amendment is to revise the wording of the power to exempt additional smoke-free premises from the smoke-free requirements.

 

The effect of this amendment is to make it clear that, in relation to additional smoke-free premises, an exception from the smoke-free requirements may be conditional and that one of the conditions may be that the manager of the premises designates them as not being smoke-free.

19.

Section 8, page 6, line 5, leave out subsection (6).

Adran 8, tudalen 6, llinell 5, hepgorer is-adran (6).

Consequential to amendment 20.

20.

Page 6, after line 7, insert a new section—

‘[ ]               Further provision about additional smoke-free premises: dwellings

 (1)          Regulations under section 8 that                        provide for premises used as a                                 dwelling that are not smoke-free                              by virtue of section 6 or 7 to be                    treated as smoke-free premises                                 for the purposes of this Chapter                    must comply with this section.

(2)           The regulations may only make                             provision in relation to those                                 areas of such premises that are                                 not enclosed or substantially                         enclosed.

(3)           The regulations may not provide                                  for those areas to be treated as                                 smoke-free premises unless—

          (a)                 they are workplaces                                           (within the meaning of                                 section 6(2)), or

          (b)                 they are open to the                                      public (within the                                                 meaning of  section                                   7(2)).

(4)           The regulations must provide                  that—

          (a)                 those areas are to be                                       treated as smoke-free                                         premises only when—

                (i)            they are used as a place                                             of work or open to the                                                 public, and

                          (ii)           a person aged under 18 is                                     present, and

                    (b)                 if only part of an area is                                        used as a place of work                                                         or is open to the public,                                       the area is to be treated                                                         as smoke-free only to                                              that extent, and only if a                                                         person under 18 is                                 present in that part.’.

Tudalen 6, ar ôl llinell 6, mewnosoder adran newydd—

‘[ ]               Darpariaeth bellach ynghylch  mangreoedd di-fwg ychwanegol: anheddau

              (1)                Rhaid i reoliadau o dan adran 8              sy’n darparu i fangre a ddefnyddir fel   annedd nad yw’n ddi-fwg yn        rhinwedd adran 6 neu 7 gael ei thrin            fel mangre ddi-fwg at ddibenion y             Bennod hon gydymffurfio â’r adran hon.

              (2)                Dim ond mewn perthynas â’r             ardaloedd hynny o fangreoedd o’r fath nad ydynt yn gaeedig nac yn                sylweddol gaeedig y caiff y               rheoliadau wneud darpariaeth.

              (3)                Ni chaiff y rheoliadau ddarparu i’r       ardaloedd hynny gael eu trin fel mangreoedd di-fwg oni bai—

                          (a)                 eu bod yn weithleoedd (o fewn ystyr adran 6(2)), neu

                          (b)                 eu bod ar agor i’r cyhoedd             (o              fewn ystyr adran 7(2)).

              (4)                Rhaid i’r rheoliadau ddarparu—

                          (a)                 nad yw’r ardaloedd hynny i                gael eu trin fel        mangreoedd di-fwg ond—

                                           (i)    pan y’u defnyddir fel man gwaith neu pan ydynt ar agor i’r cyhoedd, a

                                          (ii)    pan yw person o dan 18 oed yn bresennol, a

                                (b)           os dim ond rhan o ardal a                                                   ddefnyddir fel man gwaith                                                      neu sydd ar agor i’r                                                             cyhoedd, mai dim ond i’r                                                    graddau hynny y mae’r                                                      ardal i gael ei thrin fel pe                                                         bai’n ddi-fwg, a dim ond os                                               yw person o dan 18 oed                                                    yn bresennol yn y rhan                                                        honno.’.

The purpose of this amendment is to insert a new section that sets out the limits on the Welsh Ministers’ power to designate gardens etc. of dwellings as being smoke-free in regulations made under section 8. 

 

The effect of this amendment is to limit the power to designate additional smoke-free premises when being used in relation to  gardens etc. of a private dwelling. This ensures that they may only be designated as smoke-free by the Welsh Ministers to the extent that they are workplaces or open to the public (and only those areas used as a workplace or open to the public), and only if a person under the age 18 is present.

 

21.

Section 10, page 7, line 8, leave out ‘specified under subsection (3)(c) may include conditions requiring the person in charge of the premises to designate’ and insert ‘that may be specified under subsection (3)(c) may include a condition that the person in charge of the premises has designated’.

Adran 10, tudalen 7, llinell 8, hepgorer ‘a bennir o dan is-adran (3)(c) gynnwys amodau sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r person a chanddo ofal am y fangre ddynodi’ a mewnosoder ‘y caniateir iddynt gael eu pennu o dan is-adran (3)(c) gynnwys amod bod y person a chanddo ofal am fangre wedi dynodi’.

 

The purpose of this amendment is to make changes relating to the conditions that may be specified to any exemption for smoke-free premises.

 

The effect of this amendment is to make clear that the conditions to which the exemptions may be subject may include that the manager of the premises must designate part of the premises before the exemption is to have effect.

22.

Section 11, page 7, after line 31, insert -

‘( )           Regulations under subsection (1) or (3)            may include provision about the signs                 to be displayed in premises, areas of                 premises or vehicles that, by virtue of    regulations under section 8(5), 9(3)(d)                 or 10 (exemptions), are to be treated as    not being smoke-free, but that would                 otherwise be smoke-free under or by   virtue of this Chapter. ‘

 

Adran 11, tudalen 7, ar ôl llinell 33, mewnosoder—

                ‘( )           Caiff rheoliadau o dan is-adran (1)                                               neu (3) gynnwys darpariaeth                                          ynghylch yr arwyddion sydd i gael                                   eu harddangos mewn mangreoedd,                        ardaloedd o fangreoedd neu                                   gerbydau sydd, yn rhinwedd                                               rheoliadau o dan adran 8(5), 9(3)(d)                                 neu 10 (esemptiadau), i gael eu trin fel                               pe na baent yn ddi-fwg, ond a fyddai                 fel arall yn ddi-fwg o dan y Bennod                                       hon neu yn rhinwedd y Bennod hon.

The purpose of this amendment is to insert a new subsection which enables the Welsh Ministers to require the managers of exempted premises to display signs indicating that smoking is permitted.

 

The effect of the amendment is that regulations made under section 11(1) may require the managers of premises exempted from the extended smoke-free requirements to display signs to designate areas where smoking is permitted, and therefore provide greater clarity for both enforcement authorities and members of the public using such premises.

23.

Section 16, page 10, after line 7, insert –

                ‘( )           If premises that an authorised officer is                             authorised to enter by a warrant under                     section 14 or 15 are unoccupied, or if                  the occupier is temporarily absent, then                    on leaving the premises the officer                                        must leave them as effectively secured                              against unauthorised entry as the                                                 officer found them.’.

Adran 16, tudalen 10, ar ôl llinell 7, mewnosoder—

              ‘( )                Os nad yw mangre y mae swyddog            awdurdodedig wedi ei awdurdodi i fynd i mewn iddi drwy warant o dan           adran 14 neu 15 wedi ei meddiannu, neu os yw’r     meddiannydd yn absennol dros dro,            yna wrth adael y fangre rhaid i’r swyddog ei gadael wedi ei diogelu                rhag mynediad anawdurdodedig yr      un             mor effeithiol ag yr oedd pan aeth y                 swyddog iddi.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection requiring enforcement officers to leave any unoccupied premises that they enter as effectively secured against unauthorised entry as the officer found them.

 

The effect of this amendment is to provide an additional safeguard to the security of unoccupied premises by requiring an authorised officer entering such premises to leave the premises as effectively secured against unauthorised entry as he/she found them.

24.

Section 17, page 10, line 25, leave out ‘possession of anything’ and insert ‘anything away from the premises’.

Adran 17, tudalen 10, llinell 26, hepgorer ‘meddiant o unrhyw beth’ a mewnosoder ‘unrhywbeth o’r fangre’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording concerning the operation of powers of inspection by authorised officers.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity in relation to the requirement that an authorised officer must leave a statement giving details of what has been taken, if removing anything from premises.

 

25.

Section 19, page 11, line 26, leave out ‘private vehicle’ and insert ‘vehicle being used for the purposes mentioned in subsection ((subsection to be inserted by amendment 26)),’.

Adran 19, tudalen 11, llinell 29, hepgorer ‘preifat’ a mewnosoder ‘sy’n cael ei ddefnyddio at y dibenion a grybwyllir yn is-adran ((yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 26)),’.

 

Consequential to amendment 26.

 

26.

Section 19, page 11, line 31, leave out subsections (4) to (5) and insert—

‘( )           The purposes are the social, domestic   or other private purposes of the person                 believed by the authorised officer to            have committed the offence.’.

Adran 19, tudalen 11, llinell 35, hepgorer is-adrannau (4) hyd at (5) a mewnosoder—

                ‘( )           Y dibenion yw dibenion cymdeithasol,                       domestig neu ddibenion preifat eraill y                    person y mae’r swyddog                                                    awdurdodedig yn                credu ei fod wedi                                                 cyflawni’r drosedd.’.

The purpose of this amendment is to replace subsections (4) and (5) with a new subsection providing clarity as to the types of vehicles covered under subsection (2).

 

The effect of this amendment is to make clear that, in relation to vehicles, a fixed penalty notice for the offence of failing to prevent a person from smoking may only be issued in relation to vehicles that are used for social, domestic and other private purposes (i.e. non work purposes). 

27.

Section 19, page 12, after line 8, insert—

‘( )           In this section “partnership”         means—

                (a)           a partnership within the                                               Partnership Act 1890 (c.39), or

                (b)           a limited partnership                                           registered under the Limited                   Partnerships Act 1907 (c.24).’.

Adran 19, tudalen 12, ar ôl llinell 8, mewnosoder—

              ‘( )                Yn yr adran hon, ystyr             “partneriaeth” yw―

                          (a)                 partneriaeth o fewn Deddf Partneriaethau 1890   (p.39), neu

                          (b)                 partneriaeth gyfyngedig         sydd wedi ei chofrestru o   dan Ddeddf Partneriaethau              Cyfyngedig 1907 (p.24).’.

The purpose of this amendment is to insert a new subsection to define the term ‘partnership’ within section 19.

 

The effect of this amendment is to ensure limited liability partnerships are not captured within the definition of partnership in relation to the issuing of fixed penalty notices. Limited liability partnerships may be issued with fixed penalty notices by virtue of being a ‘person’ for the purposes of section 19(1).

28.

Section 20, page 12, line 31, after ‘are’, insert ‘(or are not)’.

Adran 20, tudalen 12, llinell 33, ar ôl ‘ddi-fwg’ yn y lle cyntaf y mae'n ymddangos, mewnosoder ‘(neu nad ydynt yn ddi-fwg)’.

 

The purpose of this amendment is to provide clarity that the references in Chapter 1 of Part 2 to premises or vehicles that are not smoke-free are to premises that are not smoke-free under or by virtue of that Chapter.

29.

Section 20, page 12, line 32, after ‘are’ at the second place where it appears, insert ‘(or are not)’.

Adran 20, tudalen 12, llinell 34, ar ôl ‘ddi-fwg’, mewnosoder ‘(neu nad ydynt yn ddi-fwg)’.

 

 

The purpose of this amendment is to provide clarity that the references in Chapter 1 of Part 2 to premises or vehicles that are not smoke-free are to premises that are not smoke-free under or by virtue of that Chapter.

30.

Section 22, page 13, line 23, after ‘name’, insert ‘and, if different, the individual’s trading name,’.

Adran 22, tudalen 13, llinell 23, ar ôl ‘unigolyn’ yn yr ail le y mae'n ymddangos, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, enw masnachu’r unigolyn,’.

 

The purpose of this amendment is to amend section 22(5)(a) to provide for an entry in the register of retailers of tobacco and nicotine products to include an individual’s trading name if appropriate.

 

The effect of this amendment is to ensure the trading name of an individual is captured in an entry to the register of retailers of tobacco and nicotine products if it is different to the person’s name.  This will help enforcement authorities to more effectively identify a retailer.

31.

Section 22, page 13, line 25, after ‘name’, insert ‘and, if different, its trading name,’.

 

Adran 22, tudalen 13, llinell 25, ar ôl ‘enw’, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, ei enw masnachu,’.

The purpose of this amendment is to amend section 22(5)(b)to provide for an entry in the register of retailers of tobacco and nicotine products to include a company’s trading name if appropriate.

 

The effect of this amendment is to ensure the trading name of a company is captured in an entry to the register if it is different to its name. This will help enforcement authorities to more effectively identify a retailer.

32.

Section 22, page 13, line 26, after ‘partnership’, insert ‘other than a limited liability partnership’.

 

Adran 22, tudalen 13, llinell 26, ar ôl ‘partneriaeth’, mewnosoder ‘ac eithrio partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig’.

The purpose of this amendment is to insert the words ‘other than a limited liability partnership’ in section 22(5)(c).

 

The effect of this amendment is to clarify that the reference to a partnership in section 22(5)(c) does not include a limited liability partnership. The registration of limited liability partnerships is dealt with separately to the registration of other types of partnerships for the purpose of this Chapter. This amendment should be read in conjunction with amendment 34.

33.

Section 22, page 13, line 26, after ‘partner’, insert ‘and, if different, the partnership’s trading name,’.

Adran 22, tudalen 13, llinell 26, ar ôl ‘partner’, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, enw masnachu’r bartneriaeth,’.

 

The purpose of this amendment is to amend section 22(5)(c) to provide for an entry in the register of retailers of tobacco and nicotine products to include a partnership’s trading name if appropriate.

 

The effect of this amendment is to ensure the trading name of a partnership is captured in an entry to the register if it is different to the partners’ names. This will help enforcement authorities to more effectively identify a retailer.

34.

Section 22, page 13, after line 27, insert—

‘(d)          in the case of a limited liability                   partnership—

(i)                   its registered name and, if different, its trading name, and

(ii)                 the address of its registered office.’.

 

Adran 22, tudalen 13, ar ôl llinell 27, mewnosoder—

                ‘(d)          yn achos partneriaeth atebolrwydd                                          cyfyngedig─

                                (i)            ei henw cofrestredig ac, os                                     yw’n wahanol, ei henw                                                      masnachu, a

                                (ii)           cyfeiriad ei swyddfa                                                                 gofrestredig.’.

The purpose of this amendment is to insert a new subsection to capture separately limited liability partnerships on the register of retailers of tobacco and nicotine products.

 

The effect of this amendment is to ensure that limited liability partnerships are included separately to partnerships on an entry in the register of retailers of tobacco and nicotine products. This amendment should be read in conjunction with amendment 32.

35.

Section 23, page 14, line 9, after ‘register’, insert—

                ‘, or

                ( )          in the case of premises consisting of                         a moveable structure, a stall, a tent or a                                vehicle, to add another local authority to                            the person’s entry in the register’.

 

Adran 23, tudalen 14, llinell 9, ar ôl ‘gofrestr’, mewnosoder—

 

                ‘, neu

                                ( )            yn achos mangre sy’n                                                         strwythur symudol, stondin,                                                pabell neu gerbyd, i                                                            ychwanegu awdurdod lleol                                                 arall at gofnod y person yn y                                           gofrestr’.

 

The purpose of this amendment is to set out that a registered mobile retailer may apply to add a new local authority to its entry on the register of retailers of tobacco and nicotine products.

 

The effect of this amendment is to provide that a mobile retailer who wishes to start operating in a local authority area other than the one(s) listed in its entry in the register of retailers of tobacco and nicotine products may apply to add the new local authority area to its entry on the register. Section 29(4) provides that it is an offence for a mobile retailer to carry on a tobacco or nicotine business in the area of a local authority other than the one stated in the retailer’s entry on the register. 

36.

Section 23, page 14, line 11, after ‘name’, insert ‘and, if different, the individual’s trading name,’.

 

Adran 23, tudalen 14, llinell 11, ar ôl ‘unigolyn’ yn yr ail le y mae'n ymddangos, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, enw masnachu’r unigolyn,’.

 

The purpose of this amendment is to amend section 23(2)(a) to provide for an application for entry on the register of retailers of tobacco and nicotine products to include an individual’s trading name if appropriate.

 

The effect of the amendment is to ensure the trading name of an individual is included in an application for entry on the register if it is different to the person’s name. This ensures that applicants are clear about the detail required as part of an application.

37.

Section 23, page 14, line 13, after ‘name’, insert ‘and, if different, its trading name,’.

 

Adran 23, tudalen 14, llinell 13, ar ôl ‘enw’, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, ei enw masnachu,’.

 

The purpose of this amendment is to amend section 23(2)(b) to provide for an application for entry on the register of retailers of tobacco and nicotine products to include a company’s trading name if appropriate.

 

The effect of this amendment is to ensure the trading name of a company is included in an application for entry on the register if it is different to the company name.  This ensures that applicants are clear about the detail required as part of an application.

38.

Section 23, page 14, line 14, after ‘partnership’, insert ‘other than a limited liability partnership’.

 

Adran 23, tudalen 14, llinell 14, ar ôl ‘bartneriaeth’, mewnosoder ‘ac eithrio partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig’.

 

The purpose of this amendment is to insert the words ‘other than a limited liability partnership’ in section 23(2)(c).

The effect of this amendment is to clarify that the reference to a partnership in section 23(2)(c) does not include a limited liability partnership. The registration of limited liability partnerships is dealt with separately to the registration of other types of partnerships for the purpose of this Chapter. This amendment should be read in conjunction with amendment 40.

39.

Section 23, page 14, line 14, after ‘partner’, insert ‘and, if different, the partnership’s trading name,’.

 

Adran 23, tudalen 14, llinell 14, ar ôl ‘partner’, mewnosoder ‘ac, os yw’n wahanol, enw masnachu’r bartneriaeth,’.

 

The purpose of this amendment is to amend section 23(2)(c) to provide for an application for entry on the register of retailers of tobacco and nicotine products to include a partnership’s trading name if appropriate.

 

The effect of this amendment is to ensure the trading name of a partnership is included in an application for entry in the register if it is different to the partners’ names. This ensures that applicants are clear about the detail required as part of an application.

40.

Section 23, page 14, after line 15, insert—

‘( )           if the applicant is a limited liability                      partnership, state—

(i)                   its registered name and, if different, its trading name, and

(ii)                 the address of its registered office;’.

 

Adran 23, tudalen 14, ar ôl llinell 15, mewnosoder—

                ‘( )           os yw’r ceisydd yn bartneriaeth                                          atebolrwydd cyfyngedig, ddatgan—

                                (i)            ei enw cofrestredig ac, os                                                     yw’n wahanol, ei enw                                                  masnachu, a

                                (ii)           cyfeiriad ei swyddfa                                                                 gofrestredig;’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection to capture separately applications by limited liability partnerships for entry on the register of retailers of tobacco and nicotine products.

 

The effect of this amendment is to ensure that applications by limited liability partnerships include their registered names, and if different, their trading names, and the addresses of their registered offices. This amendment should be read in conjunction with amendment 38.

41.

Section 23, page 14, line 33, after ‘vehicle,’, insert—

‘—

                            ( )                 if the application is made                                             under subsection (1)(a),’.

Adran 23, tudalen 14, llinell 31, ar ôl ‘gerbyd,’, mewnosoder—

‘—

                                ( )            os gwneir y cais o dan is-                                                    adran (1)(a),’.

 

Consequential to amendment 35.

42.

Section 23, page 14, line 34, after ‘business’, insert—

‘, and

                            ( )                 if the application is made                                             under subsection                                                                (1)(b)((second sub-paragraph                                         to be inserted by amendment                                          35) ), state the name of each                       additional local authority in                                              whose area the applicant                                               proposes to carry on a                                        tobacco or nicotin                                                               business’.

Adran 23, tudalen 14, llinell 33, ar ôl ‘ardal’, mewnosoder—

‘, a

                                ( )            os gwneir y cais o dan is-                                                    adran (1)(b) ((yr is-barafraff                                           sy’n cael ei fewnosod gan                                                                 welliant 35) ), ddatgan enw                                        pob awdurdod lleol                                                     ychwanegol y mae’r ceisydd                                             yn bwriadu cynnal busnes                                                                 tybaco neu nicotin yn ei                                                          ardal’.

 

Consequential to amendment 35.

43.

Section 25, page 15, line 28, leave out -  

                ‘, or

                (ii)           if the person begins to carry on the                                           business in the area of a local authority                                other than one stated in the person’s                         entry in the register’.

Adran 25, tudalen 15, llinell 28, hepgorer

                ‘, neu

                (ii)           os yw’r person yn dechrau cynnal y                                                 busnes yn ardal awdurdod lleol ac                                     eithrio un a ddatgenir yng nghofnod y                                 person yn y gofrestr.’

 

The purpose of this amendment is to remove section 25(1)(d)(ii) as it is being replaced by the new requirement to apply to amend the entry to the register introduced by amendment 35.

 

The effect of this amendment is to remove the requirement for a person who begins to carry on a business in an additional local authority area to its entry on the register to give the registration authority notice of the change.

44.

Page 16, after line 28, insert a new section—

‘[ ]               Excepted premises

The provisions of this Chapter do not apply in relation to a person who carries on a tobacco or nicotine business at premises of a description specified in regulations.’.

Tudalen 16, ar ôl llinell 28, mewnosoder adran newydd—

‘[ ]               Mangreoedd a eithrir

                       Nid yw darpariaethau’r Bennod hon yn gymwys mewn perthynas â pherson sy’n cynnal busnes tybaco neu nicotin mewn mangre o ddisgrifiad a bennir mewn rheoliadau.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new section to provide that the Welsh Ministers can make regulations to exempt certain premises from the register of retailers of tobacco and nicotine products.

 

The effect of this amendment is that the Welsh Ministers will be able to exempt certain premises from the requirements to be on the register of retailers of tobacco and nicotine products. This would enable, for example, premises where the only customers will be over the age of 18 to be exempted from the requirements.

45.

Section 34, page 18, after line 31, insert—

                ‘( )           If premises that an authorised officer is                             authorised to enter by a warrant under                     section 32 or 33 are unoccupied, or if                  the occupier is temporarily absent,                                             then on leaving the premises the officer                     must leave them as effectively secured                              against   unauthorised entry as the                                          officer found them.’.

Adran 34, tudalen 18, ar ôl llinell 31, mewnosoder—

                ‘( )           Os nad yw mangre y mae swyddog                                                awdurdodedig wedi ei awdurdodi i                                 fynd i mewn iddi drwy warant o dan                                      adran 32 neu 33 wedi ei meddiannu,                            neu os yw’r meddiannydd yn absennol                                dros dro, yna wrth adael y fangre                                     rhaid i’r swyddog ei gadael wedi ei                                   diogelu rhag mynediad                                                              anawdurdodedig yr un mor effeithiol                                 ag yr oedd pan aeth y swyddog iddi.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection within section 34 requiring enforcement officers to leave any unoccupied premises that they enter as effectively secured against unauthorised entry as the officer found them.

The effect of this amendment is to provide an additional safeguard to the security of unoccupied premises by requiring an authorised officer entering such premises to leave the premises as effectively secured against unauthorised entry as he/she found them.

46.

Section 35, page 19, line 9, leave out ‘possession of anything’ and insert ‘anything away from the premises’.

Adran 35, tudalen 19, llinell 10, hepgorer ‘meddiant o unrhyw beth’ a mewnosoder ‘unrhywbeth o’r fangre’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording within subsection (3) of section 35 regarding the operation of powers of inspection by authorised officers.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity in relation to the requirement that an authorised officer must leave a statement giving details of what has been taken, if removing anything from premises.

47.

Section 38, page 20, after line 17, insert—

‘( )           In this section “partnership”                         means—

(a)           a partnership within the                 Partnership Act 1890 (c.39), or

(b)           a limited partnership                 registered under the                 Limited Partnerships Act 1907                 (c.24).’.

Adran 38, tudalen 20, ar ôl llinell 18, mewnosoder—

                ‘( )           Yn yr adran hon, ystyr “partneriaeth”                       yw―

                                (a)           partneriaeth o fewn Deddf                                                     Partneriaethau 1890 (p.39),                                              neu

                                (b)           partneriaeth gyfyngedig sydd                                  wedi ei chofrestru o dan                                                   Ddeddf Partneriaethau                                                       Cyfyngedig 1907 (p.24).’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection to define the meaning of “partnership” within section 38.

 

The effect of this amendment is to ensure limited liability partnerships are not captured within the meaning of a partnership in relation to fixed penalty notices. ‘Limited liability partnerships may be issued with fixed penalty notices by virtue of being a ‘person’ for the purposes of section 38(1).’

48.

Section 39, page 20, after line 24, insert—

‘“limited liability partnership” (“partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig”) means a limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnerships Act 2000 (c.12);’.

Adran 39, tudalen 20, ar ôl llinell 34, mewnosoder—

                ‘ystyr “partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig”           (“limited liability partnership”) yw partneriaeth    atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi ei ffurfio o     dan Ddeddf Partneriaethau Atebolrwydd         Cyfyngedig 2000 (p.12);’.

 

The purpose of this amendment is to insert a definition of ‘limited liability partnership’.

The effect of this amendment is to provide clarity about what is meant by this term within this Chapter.

49.

Section 39, page 21, after line 1, insert—

‘“trading name” (“enw masnachu”) means a name under which a person carries on a tobacco or nicotine business.’.

 

Adran 39, tudalen 20, ar ôl llinell 30, mewnosoder—

                ‘ystyr “enw masnachu” (“trading name”) yw enw    y mae person yn cynnal busnes tybaco neu              nicotin odano;’.

 

The purpose of this amendment is to insert a definition of ‘trading name’ to the list of terms defined in section 39.

 

The effect of this amendment is that additional clarity is provided about the meaning of this term within this Chapter.

50.

Section 52, page 28, line 4, leave out ‘and to the licence holder, and consultation to be carried out, and insert

                                ‘a licence holder (whether by display or                        otherwise), and to a licence holder,                                    before and after a special procedure is                               performed;

( )            consultation to be carried out by a    licence holder’.

Adran 52, tudalen 28, llinell 4, hepgorer ‘y drwydded ac i ddeiliad y drwydded, a’r ymgynghori sydd i’w gynnal,’ a mewnosoder—

                                ‘trwydded (pa un ai drwy ei                                                 harddangos neu fel arall), ac i ddeiliad                               trwydded, cyn ac ar ôl rhoi triniaeth                                    arbennig;

                ( )            â’r ymgynghori sydd i’w gynnal gan                                            ddeiliad                 trwydded ’.

The purpose of this amendment is to replace wording under section 52(2) relating to the details which may be covered in mandatory licensing conditions for special procedure licences.

 

The effect of this amendment is to enable information to be provided to a client by a licence holder by way of display (for example by a written statement stating the circumstances in which a special procedure will not be performed, such as if a person is intoxicated), as well as by other means (for example verbally or during consultation).  

51.

Section 54, page 28, line 38, leave out ‘procedure’ and insert ‘performance of the procedure, on the basis specified in the application and at or in any premises or vehicle specified in the application’.

Adran 54, tudalen 28, llinell 36, hepgorer ‘â’r driniaeth’ a mewnosoder ‘â rhoi’r driniaeth, ar y sail a bennir yn y cais ac mewn unrhyw fangre neu gerbyd a bennir yn y cais’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording under section 54(2) relating to how an application for a special procedure licence is considered by a local authority.

 

The effect of this amendment is to provide local authorities with the flexibility to grant a special procedure licence in circumstances where one or more premises or vehicles are listed on the application, but not all premises/vehicles meet the approval requirements. The person will therefore only be licenced to practice from the approved premises/vehicle.

52.

Section 54, page 28, line 39, after ‘procedure’, insert ‘on that basis and at or in the premises or vehicle’.

Adran 54, tudalen 28, llinell 37, ar ôl ‘honno’, mewnosoder ‘ar y sail honno ac yn y fangre neu’r cerbyd’.

 

The purpose of this amendment is to insert the words ‘on that basis and at or in the premises or vehicle’ into section 54(2).

 

The effect of this amendment is to provide local authorities with the flexibility to grant a special procedure licence in circumstances where one or more premises or vehicles are listed on the application but not all premises/vehicles meet the approval requirements. The person will therefore only be licenced to practice from the approved premises/vehicle. 

53.

Section 54, page 29, line 2, leave out ‘procedure’ at the first place where it appears and insert ‘performance of the procedure, on the basis specified in the application and at or in any premises or vehicle specified in the application’.

Adran 54, tudalen 29, llinell 2, hepgorer ‘â’r driniaeth’ a mewnosoder ‘â rhoi’r driniaeth, ar y sail a bennir yn y cais ac mewn unrhyw fangre neu gerbyd a bennir yn y cais’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording under section 54(3) relating to how an application for a special procedure licence is considered by a local authority.

The effect of this amendment is to provide local authorities with the flexibility to grant a special procedure licence in circumstances where one or more premises or vehicles are listed on the application, but not all premises/vehicles meet the approval requirements. The person will therefore only be licenced to practice from the approved premises/vehicle.  

54.

Section 54, page 29, line 3, leave out ‘the basis specified in the application’ and insert ‘that basis and at or in the premises or vehicle’.

Adran 54, tudalen 29, llinell 3, hepgorer ‘a bennir yn y cais’ a mewnosoder ‘honno ac yn y fangre neu’r cerbyd’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording under section 54(3) relating to how an application for a special procedure licence is considered by a local authority. 

 

The effect of this amendment is to provide local authorities with the flexibility to grant a special procedure licence in circumstances where one or more premises or vehicles are listed on the application but not all premises/vehicles meet the approval requirements. The person will therefore only be licenced to practice from the approved premises/vehicle.  

55.

 Section 58, page 30, line 34, leave out ‘that the premises or vehicle, once approved under section 59, comply’ and insert ‘compliance’.

Adran 58, tudalen 30, llinell 34, hepgorer ‘bod y fangre neu’r cerbyd, unwaith y’i cymeradwyir o dan adran 59, yn cydymffurfio’ a mewnosoder ‘cydymffurfedd’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording under section 58(3) in relation to approval requirements for premises and vehicles.

 

The effect of this amendment is that it will be the person carrying on a business in the course of which a special procedure is performed that is responsible for ensuring compliance with the applicable mandatory conditions of approval.

56.

Section 58, page 30, line 39, leave out subsection (5) and insert—

( )      Subsections ((second subsection to be            inserted by amendment 56])) and ((third            subsection to be inserted by                  amendment 56)) apply in the case of an            exhibition, entertainment  or other            event—

(a)        to which members of the              public have access, and

(b)        at which a special procedure              is performed by a person in        the course of a business.

( )       The person who organises the exhibition, entertainment or event is to            be treated for the            purposes of this            section as carrying on a business in the               course of which the special procedure        is performed.

( )       The premises at which the     exhibition,            entertainment or event is held are to be            treated for the purposes of this section as being the premises at which the            special  procedure is performed in the             course of that business.’.

Adran 58, tudalen 30, llinell 39, hepgorer is-adran (5) a mewnosoder—

                       ‘( )       Mae is-adrannau ((yr ail is-adran sy’n         cael ei mewnosod gan welliant 56)) ac        ((yr is-adran trydedd sy’n cael ei             mewnosod gan welliant 56)) yn        gymwys yn achos arddangosfa,    adloniant neu ddigwyddiad arall—

                                   (a)        y mae gan aelodau o’r                        cyhoedd fynediad iddo, a

                                   (b)        lle y rhoddir triniaeth              arbennig gan berson yng              nghwrs busnes.

                       ( )        Mae’r person sy’n trefnu’r             arddangosfa, yr adloniant neu’r                   digwyddiad i gael ei drin at ddibenion             yr adran hon fel pe bai’n cynnal               busnes y rhoddir y driniaeth arbennig            yng nghwrs y busnes hwnnw.

                       ( )        Mae’r fangre lle y cynhelir yr             arddangosfa, yr adloniant neu’r                   digwyddiad i gael ei thrin at ddibenion            yr adran hon fel y fangre lle y rhoddir y             driniaeth arbennig yng nghwrs y            busnes.’.

 

The purpose of this amendment is to remove subsection (5) of section 58 and insert new subsections in relation to enabling special procedures to take place at an exhibition, entertainment or other event.

 

The effect of this amendment is to require that the person who organises the exhibition, entertainment or event is responsible for ensuring the premises is approved and the applicable mandatory conditions of approval are complied with. It also clarifies that it is the premises itself, rather than the individual businesses operating from that premises, which must be approved. An example may be where an exhibition taking place in hotel is attended by individual businesses operating at tables; in this instance, the hotel premises would be required to be approved rather than the individual stalls.

57.

Section 58, page 31, line 5, leave out ‘may provide’.

Adran 58, tudalen 31, llinell 5, hepgorer ‘ddarparu’.

 

The purpose of this amendment is to remove the words ‘may provide’ in connection with the regulations associated with the approval requirements for performance of special procedures in the course of business.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity to the provision. 

58.

Section 58, page 31, at the beginning of line 6, insert ‘may provide’.

Adran 58, tudalen 31, ar ddechrau llinell 6, mewnosoder ‘darparu’.

 

The purpose of this amendment is to insert the words ‘may provide’ in connection with the regulations associated with the approval requirements for performance of special procedures in the course of business.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity to the provision.  The amendment should be considered alongside amendment 57.

59.

Section 58, page 31, line 8, leave out ‘that subsection (5) does not apply’ and insert ‘may provide for any one or more of subsections ((first subsection to be inserted by amendment 56)) to ((thid subsection to be inserted by amendment 56)) to apply with modifications, or not to apply, ’.

Adran 58, tudalen 31, llinell 9, hepgorer ‘nad yw is-adran (5) yn gymwys’ a mewnosoder ‘darparu i unrhyw un neu ragor o is-adrannau ((yr is-adran cyntaf sy’n cael ei mewnosod gan welliant 56)) i ((y trydydd is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 56)) fod yn gymwys gydag addasiadau, neu beidio â bod yn gymwys,’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording in connection with the regulations associated with the approval requirements for performance of special procedures in the course of business.

 

The effect of this amendment is to provide increased flexibility in relation to the disapplication of approval requirements.

60.

Section 59, page 31, line 28, after ‘area,’, insert ‘by issuing a certificate under this section (an “approval certificate”),’.

 

Adran 59, tudalen 31, llinell 33, ar ôl ‘hwnnw,’, mewnosoder ‘drwy ddyroddi tystysgrif o dan yr adran hon (“tystysgrif gymeradwyo”),’.

 

The purpose of this amendment is to insert the words ’by issuing a certificate under this section (an “approval certificate”)’.

 

The effect of this amendment is to enable a local authority to issue an approval certificate to a person carrying on a business in the course of which a special procedure is or is likely to be performed. This enables a local authority to approve special procedure(s) to be performed at the premises or vehicle.  

 

61.

Section 59, page 32, line 8, after ‘section’, insert ‘, and the display of an approval certificate’.

Adran 59, tudalen 32, llinell 8, ar ôl ‘hon’, mewnosoder ‘, ac arddangos tystysgrif gymeradwyo’.

                     

The purpose of this amendment is to insert in section 59(4) ‘,and the display of an approval certificate’.

 

The effect of this amendment is to enable regulations relating to the mandatory approval conditions to make provision about the display of approval certificates. This is designed to allow members of the public to ascertain whether or not a premises /vehicle is approved for special procedures.         

62.

Section 59, page 32, line 9, leave out –

 “under this section is to have effect either—

 

                                (a)           for a period of no more than                                        seven days, beginning with                                           the date of approval, or

                                (b)           for a period of three years,                                           beginning with the date of                                                 approval.

                       (6)       An approval under this section is to be             subject to the mandatory approval            conditions that apply in respect of the             approval concerned.”  

  and insert—

                ‘certificate must specify a period for which, in the    absence of any previous expiry under section           (section to be inserted by amendment 64) or 60,   the approval to which it relates is            to have       effect, being either

                                ( )            a period of no more  than                                                             seven days, beginning with                                                 the date on which the approval                                              certificate is issued (the                                                      “approval date”), or

                                ( )            a period of three years,                                                           beginning with the approval                                                 date.

 

                ( )            Unless it previously ceases to have                                     effect under section (section to be                                              inserted by amendment 64) or 60,                                               approval under this section ceases to                               have effect with the expiry of that                                  period.’.

 

Adran 59, tudalen 32, llinell 9, hepgorer is-adrannau (5) hyd at (6) a mewnosoder—

 

                ‘( )           Rhaid i dystysgrif gymeradwyo bennu                            cyfnod, os nad yw’r gymeradwyaeth                   wedi dod i ben yn flaenorol o dan                                       adran (yr adran sy’n cael ei                                               mewnosod gan welliant 64) neu 60, y                               mae’r gymeradwyaeth y mae’n                                    ymwneud â hi  i gael effaith ar ei                                      gyfer, sef naill ai—

 

                                (a)           cyfnod nad yw’n hwy na saith                                         niwrnod, sy’n dechrau â’r                                                   dyddiad y dyroddir y                                                           dystysgrif gymeradwyo (y                                                 “dyddiad cymeradwyo”), neu

                                (b)           cyfnod o dair blynedd, sy’n                                        dechrau â’r dyddiad                                                 cymeradwyo.

 

                ( )            Oni bai ei bod yn peidio â chael effaith                          cyn hynny o dan adran (yr adran                                    sy’n cael ei mewnosod gan welliant                                     64)  neu 60, mae cymeradwyaeth o                                 dan yr adran hon yn peidio â chael                                      effaith pan ddaw’r cyfnod hwnnw i                                    ben’.

 

The purpose of this amendment is make changes to section 59 subsections (5) and (6) in relation to the effect of the premises or vehicle approval.

 

The effect of this amendment is to provide greater confidence to members of the public by requiring that an approval certificate specifies the maximum period for which an approval is to have effect, and the circumstances under which an approval certificate will expire.

 

63.

Page 32, after line 31, insert a new section—

 

[ ]           Approval certificates

                (1)           An approval certificate must  state—

                                (a)           the approval date;

                                (b )          the special procedure in                                                         respect of which the premises                                                 or vehicle concerned are                                                      approved;

                                (c)           the date with the expiry of                                                          which the approval will, unless                                                 it previously ceases to have                                     effect under section ((section                                       to be inserted by amendment                                                 64)) or 60, expire under                                                         section 59 ((subsection to be                                                 inserted by amendment 62)).

                (2)           In the case of approval of premises, an                    approval certificate must also state the                            address of the premises.

                (3)           In the case of approval of a vehicle,                          an approval certificate must also—

                                (a)           if the vehicle has a registration                                                 number, state that number;

                      (b)           if the vehicle does not have a                               registration number, identify                                       the vehicle in whatever way                                   the authority issuing the                                           certificate considers                                          appropriate.

(4)                 Regulations may make further provision                         about the form and content of approval                       certificates.

(5)                 In this section, “approval date” has the                              same meaning as in section 59.’.

 

Tudalen 32, ar ôl llinell 33, mewnosoder adran newydd—

‘[ ]               Tystysgrifau cymeradwyo

              (1)                Rhaid i dystysgrif gymeradwyo     ddatgan—

                                   (a)           y dyddiad cymeradwyo;

                                   (b)           y driniaeth arbennig y mae’r                               fangre             neu’r cerbyd o dan                          sylw wedi ei chymeradwyo                             neu wedi ei gymeradwyo                                 mewn cysylltiad â hi;

                                   (c)           y dyddiad, pan ddaw i ben, y                    bydd y gymeradwyaeth, oni                   bai ei bod yn peidio â chael                             effaith cyn hynny o dan                                     adran ((yr adran sy’n cael ei                        mewnosod gan welliant 64))                             neu 60, yn dod i ben o dan                          adran 59 ((yr is-adran sy’n                                          cael ei mewnosod gan                                   welliant 62)).

              (2)                Yn achos cymeradwyo mangre, rhaid i                 dystysgrif gymeradwyo hefyd ddatgan             cyfeiriad y fangre.

              (3)                Yn achos cymeradwyo cerbyd, rhaid i dystysgrif gymeradwyo hefyd—

                                   (a)           os oes gan y cerbyd rif                                         cofrestru, ddatgan y rhif                               hwnnw;

                                   (b)           os nad oes gan y cerbyd rif                           cofrestru, nodi’r cerbyd ym                          mha ffordd bynnag y mae’r                             awdurdod sy’n dyroddi’r                                        dystysgrif yn ystyried ei bod                             yn briodol.

              (4)                Caiff rheoliadau wneud darpariaeth       bellach ynghylch ffurf a chynnwys               tystysgrifau cymeradwyo.

              (5)                Yn yr adran hon, mae i “dyddiad            cymeradwyo” yr un ystyr ag yn adran             59.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new section in relation to approval certificates.

The effect of this amendment is to make provision about the form and content of approval certificates, such as the inclusion of the date the approval was provided and the special procedure in respect of which the premises or vehicle is approved. The amendment also provides the Welsh Ministers with a regulation making power to make further provision about the form and content of approval certificates. Approval certificates are designed to allow members of the public to ascertain whether or not a premises /vehicle is approved for special procedure(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Page 32, after line 31, insert a new section—

 

[ ]               Voluntary termination of approval

 

           (1)                Where a person on whose application a                            local authority has approved premises     or a vehicle under section 59, in                                      respect of a special procedure, wishes                               the approval to cease to have effect,      the person may give notice to that                                   effect to the authority under this                                section.

              (2)                The notice must state the date with     the          expiry of which approval is to cease to         have effect.

              (3)                Subject to any earlier expiry under     section 59((subsection to be inserted             by amendment 62)) or 60,      the approval             ceases to have effect with     the expiry of          the date specified in the notice.

              (4)                An authority to which notice under     this             section is given must take reasonable               steps for bringing the notice to the             attention of any persons the authority      thinks likely to be affected by the notice.

              (5)                Regulations may make further provision               about notice under this section,             including (among other things) about    information to be included in notice      under this section.’.

Tudalen 32, ar ôl llinell 33, mewnosoder adran newydd—

‘[ ]               Terfynu cymeradwyaeth yn wirfoddol

 

              (1)                Pan fo person y mae awdurdod lleol                        wedi cymeradwyo mangre neu gerbyd                               yn unol â’i gais o dan adran 59, mewn                 cysylltiad â thriniaeth arbennig, yn                          dymuno i’r gymeradwyaeth beidio â chael effaith, caiff y person roi                             hysbysiad i’r perwyl hwnnw i’r                             awdurdod o dan yr adran hon.

              (2)                Rhaid i’r hysbysiad ddatgan y          dyddiad, pan ddaw i ben, y mae’r gymeradwyaeth i beidio â chael effaith.

              (3)                Yn ddarostyngedig i unrhyw             gymeradwyaeth sy’n dod i ben yn                gynharach o dan adran 59((yr is-adran      sy’n cael ei mewnosod gan welliant             62)) neu 60, mae’r gymeradwyaeth yn          peidio â chael effaith pan ddaw’r             dyddiad a bennir yn yr hysbysiad i        ben.

              (4)                Rhaid i awdurdod y rhoddir hysbysiad          iddo o dan yr adran hon gymryd       camau rhesymol i ddwyn yr hysbysiad        i sylw unrhyw bersonau y mae’r             awdurdod yn meddwl ei fod yn        debygol o effeithio arnynt.

              (5)                Caiff rheoliadau wneud darpariaeth       bellach ynghylch hysbysiad o dan yr          adran hon, gan gynnwys (ymhlith     pethau eraill) ynghylch gwybodaeth             sydd i’w chynnwys mewn hysbysiad o      dan yr adran hon.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new section  in relation to the voluntary termination of a premises/vehicle approval.

 

The effect of this amendment is to provide flexibility for those who hold premises/vehicle approvals if their circumstances change. The amendment makes provision about how a person who had previously applied for a premises or vehicle approval can give notice to the local authority that they wish for the approval to cease to have effect, and provides details about the information that must be provided in that notice. The local authority to which the notice is given must take reasonable steps to bring the notice to the attention of persons it thinks likely to be affected (for example, licence holders listed as operating from the premises or vehicle).

 

65.

Section 60, page 33, after line 12, insert—

             ‘(4)                The revocation has effect—

          (a)                 from the beginning of the                                   day following the day on                                                 which the period for                                        bringing an appeal under                     Schedule 3 (as applied by                                 subsection (3)) in respect                                 of the revocation expires, if                           no appeal is brought under                     that Schedule within that                                              period;

          (b)                 with the date of the                          withdrawal of any appeal                                   or further appeal brought                                    in respect of the                                   revocation, or the date of                                   final determination of any                                           unsuccessful appeal or                                               further appeal brought in                             respect of the revocation,                                   where the appeal or                                               further appeal has been                                 brought under Schedule 3                                                 (as applied by subsection                                        (3)) and no further appeal                                       under that Schedule is                                 available;

           (c)                with the expiry of the                                      period for bringing a                                        further appeal under                                 Schedule 3, where an                                        appeal brought under                     Schedule 3 (as applied by                                 subsection (3)) in respect                                 of the revocation is                                         withdrawn or                                         unsuccessful, and a                                            further appeal under                     Schedule 3 is available but                                 is not brought within that                                              period.’.

Adran 60, tudalen 33, ar ôl llinell 12, mewnosoder—

             ‘(4)                Mae’r dirymiad yn cael effaith—

                          (a)                 o ddechrau’r diwrnod sy’n      dilyn y diwrnod pan ddaw’r              cyfnod ar gyfer dwyn apêl o       dan Atodlen 3 (fel y’i              cymhwysir gan is-adran (3))           mewn cysylltiad â’r dirymiad i              ben, os na chaiff apêl ei                dwyn o dan yr Atodlen honno      o fewn y cyfnod hwnnw;

                          (b)                 â’r dyddiad y tynnir yn ôl    unrhyw apêl neu apêl bellach      a gaiff ei dwyn mewn       cysylltiad â’r dirymiad, neu              ddyddiad dyfarniad terfynol               ar unrhyw apêl neu apêl    bellach aflwyddiannus a gaiff      ei dwyn mewn cysylltiad â’r              dirymiad, pan fo’r apêl neu’r          apêl bellach wedi ei dwyn o              dan Atodlen 3 (fel y’i              cymhwysir gan is-adran (3))           a phan na fo apêl bellach ar              gael o dan yr Atodlen honno;

                           (c)                 pan ddaw’r cyfnod ar gyfer               dwyn apêl bellach o dan    Atodlen 3 i ben, pan fo apêl a              gaiff ei dwyn o dan Atodlen 3           (fel y’i cymhwysir gan is-             adran (3)) mewn cysylltiad â’r      dirymiad wedi ei thynnu’n ôl              neu’n aflwyddiannus, ac mae              apêl bellach o dan Atodlen 3           ar gael ond ni chaiff ei dwyn                o fewn y cyfnod hwnnw.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection about the effect of the revocation of a premises or vehicle approval.

 

The effect of this amendment is that additional clarity is provided about the timescales relating to the revocation of a premises or vehicle approval.  A revocation by a local authority will have effect from a specified date, taking into account the appeal timescales set out in Schedule 3. 

 

66.

Page 33, after line 12, insert a new section—

 

[ ]               Revocation of approval: notification requirements

           (1)                A local authority that gives notice                                          under one of the provisions specified in     subsection (2) to a person in respect of                                 a revocation, or a proposed revocation,                          of approval under section 59 must take                                  reasonable steps for bringing the notice                              to the attention of any persons the                                              authority thinks likely to be affected by                       the notice.

              (2)                The provisions are paragraph 15(3)              or             [paragraph to be inserted by        amendment 102] of Schedule 3 (as             applied by section 60(3)), and section          60. ’.

Tudalen 33, ar ôl llinell 12, mewnosoder adran newydd—

‘[ ]               Dirymu cymeradwyaeth: gofynion hysbysu

              (1)                Rhaid i awdurdod lleol sy’n rhoi                                            hysbysiad o dan un o’r darpariaethau                   a bennir yn is-adran (2) i berson                                              mewn cysylltiad â dirymiad, neu                     ddirymiad arfaethedig, o                                       gymeradwyaeth o dan adran 59                         gymryd camau rhesymol i ddwyn yr                   hysbysiad i sylw unrhyw bersonau y mae’r awdurdod yn meddwl ei fod yn                debygol o effeithio arnynt.

              (2)                Y darpariaethau yw paragraff 15(3)                                         neu [y paragraff sy’n cael ei fewnosod                    gan welliant 102] o Atodlen 3 (fel y’i                                      cymhwysir gan adran 60(3)), ac adran                  60.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new section  in relation to the notification requirements for the revocation of premises or vehicle approvals.

 

The effect of this amendment is to provide clarity about how a local authority must give notice to a person in respect of a revocation, or proposed revocation, of a premises or vehicle approval. The local authority must take reasonable steps for bringing the notice to the attention of any persons it thinks likely to be affected by the revocation (for example, licence holders listed as operating from the affected premises or vehicle).

 

 

 

                           

67.

Section 61, page 33, line 17, leave out ‘expired’ and insert ‘ceased to have effect’

Adran 61, tudalen 33, llinell 18, hepgorer ‘dod i ben’ a mewnosoder ‘peidio â chael effaith’.

 

The purpose of this amendment is to replace ‘expired’ with ‘ceased to have effect’.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity to the provision.  It ensures that those special procedures licences that are revoked (i.e. not expired) are no longer included in the register of licences maintained by a local authority.

68.

Section 62, page 34, line 34, after ‘P’, insert ‘anywhere in Wales’.

Adran 62, tudalen 34, llinell 35, ar ôl ‘sylw’, mewnosoder ‘yn unrhyw le yng Nghymru’.

The purpose of this amendment is to insert ‘anywhere in Wales’ in relation to stop notices under section 62(4)(b).

 

The effect of this amendment is to prevent a person subject to a stop notice performing the special procedure anywhere in Wales. This is to ensure that the stop notice is not limited to a local authority area and aims to prevent the “moving of a problem” between local authority boundaries.

69.

Section 62, page 34, line 38, after ‘performance’, insert ‘anywhere in Wales’.

Adran 62, tudalen 34, llinell 38, ar ôl ‘rhoi’, mewnosoder ‘yn unrhyw le yng Nghymru’.

The purpose of this amendment is to insert ‘anywhere in Wales’ in relation to stop notices.

 

The effect of this amendment is to prevent a person subject to a stop notice performing the special procedure anywhere in Wales. This is to ensure that the stop notice is not limited to a local authority area and aims to prevent the “moving of a problem” between local authority boundaries.

70.

Section 62, page 35, line 1, leave out subsection (5).

Adran 62, tudalen 35, llinell 1, hepgorer is-adran (5).

The purpose of this amendment is to remove subsection (5) from section 62.

 

The effect of this amendment is to prevent a person subject to a stop notice performing the special procedure anywhere in Wales. This is to ensure that the stop notice is not limited to a local authority area and aims to prevent the “moving of a problem” between local authority boundaries.

71.

Section 63, page 35, line 10, leave out ‘of the matters in subsection (2)’ and insert ‘that the licence holder is in breach of an applicable mandatory licensing condition’.

Adran 63, tudalen 35, llinell 10, hepgorer ‘o ran y materion yn is-adran (2)’ a mewnosoder ‘bod deiliad y drwydded yn torri amod trwyddedu mandadol cymwys’.

 

The purpose of this amendment is to remove reference to section 63(2) and insert the words ‘that the licence holder is in breach of an applicable mandatory licensing condition’.

 

The effect of this amendment is to ensure that local authorities have an appropriate enforcement action available to them in relation to all breaches of mandatory licensing conditions (including for example failure to display a licence).

 

72.

Section 63, page 35, line 12, leave out subsection (2).

Adran 63, tudalen 35, llinell 12, hepgorer is-adran (2).

The purpose of this amendment is to remove section 63(2).

 

The effect of this amendment is to ensure that local authorities have an appropriate enforcement action available to them in relation to all breaches of mandatory licensing conditions (including for example failure to display a licence).

 

73.

Section 63, page 35, line 30, leave out ‘A’ and insert ‘If the authority is satisfied that the breach of the condition presents, or could present, significant risk of harm to human health, the’.

Adran 63, tudalen 35, llinell 29, hepgorer ‘Caiff’ a mewnosoder ‘Os yw’r awdurdod wedi ei fodloni bod torri’r amod yn peri risg sylweddol, neu y gallai beri risg sylweddol, o niwed i iechyd dynol, caiff yr’.

 

 

The purpose of this amendment is to insert a requirement that if a local authority is to serve a licence holder with a remedial action notice that prohibits the performance of a procedure, there must be a significant risk of harm to human health.

 

The effect of this amendment is that an additional safeguard is provided which ensures that a remedial action notice can only prohibit the performance of a special procedure in circumstances where there is a risk of significant harm to human health.

 

74.

Section 64, page 36, line 28, leave out ‘A’ at the first place where it appears, and insert ‘If the authority is satisfied that the breach of the requirement presents, or could present, significant risk of harm to human health, the’.

Adran 64, tudalen 36, llinell 29, hepgorer ‘Caiff’ a mewnosoder ‘Os yw’r awdurdod wedi ei fodloni bod torri’r gofyniad yn peri risg sylweddol, neu y gallai beri risg sylweddol, o niwed i iechyd dynol, caiff yr’.

 

The purpose of this amendment is to insert a requirement that if a local authority is to serve a licence holder with a remedial action notice that prohibits the performance of a procedure, there must be a significant risk of harm to human health.

 

The effect of this amendment is that an additional safeguard is provided which ensures that a remedial action notice can only prohibit the performance of a special procedure in circumstances where there is a risk of significant harm to human health.

 

75.

Section 64, page 37, after line 5, insert—

                (9)          If a premises remedial action notice                         given to a person prohibits the                                            performance of a special procedure                             as described in subsection (5), the                                               authority by which it was given must                       take reasonable steps for bringing the                     notice to the attention of any persons                     the authority thinks likely to be affected                                 by the notice.’.

Adran 64, tudalen 37, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

          ‘(9)                Os yw hysbysiad camau adfer ar gyfer                        mangre a roddir i berson yn gwahardd                           rhoi triniaeth arbennig fel y’i disgrifir yn                  is-adran (5), rhaid i’r awdurdod a’i                       rhoddodd gymryd camau rhesymol i               ddwyn yr hysbysiad i sylw unrhyw                   bersonau y mae’r awdurdod yn                        meddwl ei fod yn debygol o effeithio                 arnynt.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection under section 64 in relation to notice requirements for remedial action notices.

 

The effect of this amendment is that a local authority that serves a premises remedial action notice prohibiting the performance of a special procedure must take reasonable steps to bring the notice to the attention of any persons it thinks are likely to be affected (for example, licence holders listed as operating from the premises or vehicle). This will ensure that people who are licensed to perform special procedures from the premises/vehicle do not inadvertently commit an offence by breaching the prohibition.

76.

Section 65, page 37, after line 21, insert –

 

                ‘(7)          A local authority that gives a certificate                                 or notice under this section must take                 reasonable steps                 for bringing the                                          certificate or notice to the attention of                            any persons the authority thinks likely                    to be affected by it.’

Adran 65, tudalen 37, ar ôl llinell 22, mewnosoder—

 

             ‘(7)                Rhaid i awdurdod lleol sy’n rhoi                                            tystysgrif neu hysbysiad o dan yr                                 adran hon gymryd camau rhesymol i                 ddwyn y dystysgrif neu’r hysbysiad i sylw unrhyw bersonau y mae’r                            awdurdod yn meddwl ei fod yn                           debygol o effeithio arnynt.’.

 

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection under section 65 in relation to completion certificates.

 

The effect of the amendment is that a local authority that serves a certificate or notice under section 65 must take reasonable steps to bring it to the attention of any persons it thinks are likely to be affected. It therefore provides consistency with other related requirements in Part 3.

77.

Section 67, page 38, line 27, after ‘who’, insert ‘, without reasonable cause,’.

 

Adran 67, tudalen 38, llinell 26, hepgorer ‘sy’n’ a mewnosoder ‘sydd, heb achos rhesymol, yn’.

The purpose of this amendment is to insert a defence to the offence of contravening the requirement in section 58(2).

 

The effect of this amendment is that if a person has a reasonable cause for performing a special procedure from premises or a vehicle that is not approved, this may be put forward as a defence in Court.

 

78.

Section 67, page 38, line 28, after ‘who’, insert ‘, without reasonable cause,’.

Adran 67, tudalen 38, llinell 27, hepgorer ‘sy’n’ a mewnosoder ‘sydd, heb achos rhesymol, yn’.

The purpose of this amendment is to insert a defence to the offence of contravening the requirement in section 62.

 

The effect of this amendment is that if a person has a reasonable cause for performing a special procedure from premises or a vehicle that is not approved, this may be put forward as a defence in Court.

 

79.

Section 67, page 38, line 29, after ‘who’, insert ‘, without reasonable cause,’.

Adran 67, tudalen 38, llinell 28, hepgorer ‘sy’n’ a mewnosoder ‘sydd, heb achos rhesymol, yn’.

 

The purpose of this amendment is to insert a defence to the offence of contravening the requirement in section 63.

 

The effect of this amendment is that if a person has a reasonable cause for performing a special procedure from premises or a vehicle that is not approved, this may be put forward as a defence in Court.

 

80.

Section 67, page 38, line 31, after ‘who’, insert ‘, without reasonable cause,’.

Adran 67, tudalen 38, llinell 30, hepgorer ‘sy’n’ a mewnosoder ‘sydd, heb achos rhesymol, yn’.

The purpose of this amendment is to insert a defence to the offence of contravening the requirement in section 64.

 

The effect of this amendment is that if a person has a reasonable cause for performing a special procedure from premises or a vehicle that is not approved, this may be put forward as a defence in Court.

 

81.

Section 73, page 41, line 21, leave out ‘possession of anything’ and insert ‘anything away from the premises’.

Adran 73, tudalen 41, llinell 24, hepgorer ‘meddiant o unrhyw beth’ a mewnosoder ‘unrhywbeth o’r fangre’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording concerning the operation of powers of inspection by authorised officers.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity in relation to the requirement that an authorised officer must leave a statement giving details of what has been taken, if removing anything from the premises.

 

82.

Section 77, page 43, after line 10, insert—

‘“approval certificate” (“tystysgrif gymeradwyo”) has the meaning given in section 59;’.

 

Adran 77, tudalen 44, ar ôl llinell 1, mewnosoder—

                ‘mae i “tystysgrif gymeradwyo” (“approval             certificate”) yr ystyr a roddir yn adran 59.’.

 

The purpose of the amendment is to insert a definition of “approval certificate” into the interpretation provisions.

 

The effect of this amendment is that greater clarity is provided to the provisions by cross referencing to section 59, which sets out the details relating to approval certificates.

 

83.

Section 77, page 43, line 14, leave out –

                ‘another object, to be attached to the individual’s     body, or

                (b)           jewellery, or another object of a                                             description prescribed in or under                                     regulations, to be implanted in’

And insert—

 

                ‘( )           an object of a description prescribed in                   or under regulations, to be attached                    to, implanted in, or removed from ’.

Adran 77, tudalen 43, llinell 37, hepgorer –

                ‘wrthrych arall, gael ei atodi i gorff yr unigolyn,               neu

                (b)           i emwaith, neu wrthrych arall o                                              ddisgrifiad a ragnodir mewn                                     rheoliadau neu o dan reoliadau, gael                 ei fewnblannu yng nghorff’

A mewnosoder—

 

                ‘( )           i wrthrych o ddisgrifiad a ragnodir                                                 mewn rheoliadau neu o dan reoliadau,

                                gael ei atodi i gorff yr unigolyn, ei                                           fewnblannu yng nghorff yr unigolyn                                                 neu ei dynnu o gorff’.

 

The purpose of this amendment is to make changes to the definition of “body piercing” under section 77(1)(a).

 

The effect of the amendment is to provide clarity in relation to the meaning of ‘body piercing’ within the Bill and to ensure the definition captures the attachment to, implantation of or removal of jewellery or objects from an individual’s body.

 

84.

Section 77, page 43, line 26, leave out ‘(but does not include a vehicle or other moveable structure’, and insert ‘or moveable facility (but does not include a vehicle’.

Adran 77, tudalen 43, llinell 23, hepgorer ‘(ond nid yw’n cynnwys cerbyd neu strwythur symudol arall’, a mewnsoder ‘neu gyfleuster symudol (ond nid yw’n cynnwys cerbyd’.

 

The purpose of this amendment is to revise the wording in the definition of “premises”.

 

The effect of this amendment is that moveable facilities such as stalls or tents are captured within the definition of “premises” and therefore the special procedures licensing system.

85.

Section 77, page 43, line 32, after ‘skin’, insert ‘or mucous membrane,’.

Adran 77, tudalen 43, llinell 28, ar ôl ‘nghroen’, mewnosoder ‘, neu ym mhilen fwcaidd,’.

The purpose of the amendment is to insert ‘or mucous membrane,’ into the definition of “tattooing”.

 

The effect of the amendment is that the term “tattooing” within the Bill includes mucous membranes as well as skin, and therefore extends the sites in the body captured by the definition.

 

86.

Section 77, page 44, line 4, leave out –

                                ’subsection (1), “jewellery” includes                                             (among other things) a bead, bar, rod                          or plug of any shape or material’

And insert—

                                ‘the definition of “body piercing” in                                            subsection (1) the reference to                                                 perforating an individual’s skin or                                              mucous membrane includes a                                                 reference to breaching the integrity of                   the skin or mucous membrane in any                    way, including (among other things)  by                             way of puncture or incision.

                ( )            Regulations under subsection (1) may                              prescribe an object or description of                             object by reference to (among other                        things) the part of the body on which                           the perforation is        performed.’.

Adran 77, tudalen 44, llinell 2, hepgorer -  

                                ’is-adran (1), mae “gemwaith” yn                                      cynnwys (ymlith pethau eraill) glain,                                bar, rhoden neu blwg o unrhyw siap                                 neu ddeunydd’

A mewnosoder—

                                ‘y diffiniad o “tyllu’r corff” yn is-adran                                 (1), mae’r cyfeiriad at wneud trydylliad                              yng nghroen neu ym mhilen fwcaidd                      unigolyn yn cynnwys cyfeiriad at                                      wneud bwlch yng                 nghyfanrwydd y                                   croen neu’r bilen fwcaidd mewn                                      unrhyw ffordd, gan gynnwys (ymhlith                  pethau eraill) drwy bric neu endoriad.

                ( )            Caiff rheoliadau o dan is-adran (1)                                               ragnodi gwrthrych neu ddisgrifiad o                                               wrthrych drwy gyfeirio at (ymhlith                                     pethau eraill) y rhan o’r corff y mae’r                   trydylliad yn cael ei roi ynddi.’.

 

The purpose of this amendment is to remove a subsection and insert two subsections into section 77.

 

The effect of removing the definition of jewellery is that “jewellery” will be given its ordinary meaning. 

 

The effect of the new subsections is that “body piercing” means the breaching of the integrity of the skin or mucous membranes in any way including (among other things) by way of puncture or incision (which may be necessary to insert some objects into an individual’s skin or mucous membranes).

 

The amendment also clarifies that regulations prescribing objects which would be caught within the definition of body piercing may prescribe such objects by reference to (among other things) the part of the body where the perforation is performed.

 

87.

Section 78, page 45, line 4, leave out ‘not exceeding level 4 on the standard scale’.

 

Adran 78, tudalen 45, llinell 4, hepgorer ‘nad yw’n uwch na lefel 4 ar y raddfa safonol’.

 

The purpose of this amendment is to remove the text ‘not exceeding level 4 on the standard scale’ from section 78(2) in relation to the offence of performing or making arrangements to perform an intimate piercing on a child.

 

The effect of this amendment is to increase the penalty for the offence, from a level 4 to an unlimited fine, in order to reflect the seriousness of the offence.

 

88.

Section 78, page 45, line 8, leave out subsection (4).

 

Adran 78, tudalen 45, llinell 8, hepgorer is-adran (4).

The purpose of this amendment is to remove reference to section 158(1) of the Government of Wales Act 2006 from section 78.

 

The effect of this amendment is to ensure that there is always an enforcement authority (i.e. the local authority) for this Part.

 

89.

Section 79, page 45, line 11, leave out –

                the perforation of the skin or mucous membrane             of an intimate body part listed in subsection (2),    where performed otherwise than in the course of                 a medical procedure, and with a view to   enabling—

                                (a)           jewellery, or another object, to                                                 be attached to the body part,                                                 or

                                (b)           jewellery, or another object of                                  a description prescribed in or                                               under regulations under                                                                 section 77(1) (definition of                                                                 body piercing), to be                                                     implanted in the body part.”                                                

And insert –

                ‘a body piercing performed on an intimate body        part listed in subsection (2), where performed          otherwise than in the course of a medical                 procedure.’.

Adran 79, tudalen 45, llinell 11, hepgorer -

                ‘trydyllu croen neu bilen fwcaidd rhan bersonol                o’r corff a restrir yn is-adran (2), pan fo’n cael ei             roi ac eithrio yng nghwrs triniaeth feddygol, a              chyda golwg ar alluogi―

                                (a)           i emwaith, neu wrthrych arall,                                       gael ei atodi i’r rhan o’r corff,                                          neu

                                (b)           i emwaith, neu wrthrych arall                                        o ddisgrifiad a ragnodir                                                         mewn rheoliadau                neu o dan                                                 reoliadau o dan adran 77(1)                                           (diffinio tyllu’r corff), gael ei                                              fewnblannu yn y rhan o’r                                                   corff.’

A mewnosoder—                                                                

                ‘tyllu’r corff mewn rhan bersonol a restrir yn is-           adran (2), pan fo’n cael ei roi ac eithrio yng        nghwrs triniaeth feddygol.’.

 

The purpose of this amendment is to make changes to the explanation of what is meant by an intimate piercing for the purposes of the Bill.

 

The effect of the amendment is that the same definition of body piercing is used throughout Parts 3 and 4 of the Bill and therefore greater clarity and consistency is achieved.

 

90.

Section 79, page 45, after line 25, insert—

                ( )           tongue;’.

Adran 79, tudalen 45, ar ôl llinell 26, mewnosoder—

                ‘( )           y tafod;’.

 

The purpose of this amendment to insert the tongue into the list of intimate body parts in relation to intimate piercing.

 

The effect of the amendment is to bring tongue piercing within the scope of Part 4, meaning that it will be an offence to perform or make arrangements to perform a tongue piercing on a child under the age of sixteen.

 

91.

Section 79, page 45, after line 26, insert—

( )           In this section “body piercing” is to                        be read in accordance with section                                   77.’.

Adran 79, tudalen 45, ar ôl llinell 27, mewnosoder—

                ‘( )           Yn yr adran hon, mae “tyllu’r corff” i                                     gael ei ddarllen yn unol ag adran 77.’.

 

The purpose of this amendment is to insert a new subsection to clarify what is meant by the term “body piercing” within section 79.

 

The effect of this amendment is that the same definition of body piercing is used throughout Parts 3 and 4 of the Bill and therefore greater clarity and consistency is achieved.

 

92.

Section 79, page 45, line 33, leave out subsection (4).

Adran 79, tudalen 45, llinell 34, hepgorer is-adran (4).

 

The purpose of this amendment is to remove reference to the definition of “jewellery” from section 79.

 

The effect of this amendment is that the same definition of body piercing and jewellery are used throughout Parts 3 and 4 of the Bill and therefore greater clarity and consistency is achieved.

93.

Section 86, page 48, line 17, leave out ‘possession of anything’ and insert ‘anything away from the premises’.

Adran 86, tudalen 48, llinell 20, hepgorer ‘meddiant o unrhyw beth’ a mewnosoder ‘unrhywbeth o’r fangre’.

 

The purpose of this amendment is to replace wording concerning the operation of powers of inspection by authorised officers.

 

The effect of this amendment is to provide additional clarity in relation to the requirement that an authorised officer must leave a statement giving details of what has been taken, if removing anything from the premises.

 

94.

Section 96, page 55, line 1, leave out ‘section 97’ and insert ‘sections 97 and ((section to be inserted by amendment 95))’.

 

 

Adran 96, tudalen 55, llinell 1, hepgorer ‘adran 97’ a mewnosoder ‘adrannau 97 a ((yr adran sy’n cael ei mewnodod gan welliant 95))’.

 

Consequential to amendment 95.

 

95.

Page 55, after line 15, insert a new section—

 

[ ]               Giving notices

                    (1)               This section applies where a                     provision of this Act or of            regulations made under it requires              or authorises a person to give a                     notice to another person (“P”).

                    (2)               The notice must be in writing.

                    (3)               The notice may be given to P in      any one of the following ways

                                        (a)                   by delivering it to P;

                                        (b)                   by leaving it at or                                               posting   it to any                                                         address specified                                             by P as an address                                      for giving notices                                                                 and documents, or                                             (if P has not                                                   specified an                                                 address for                                               this purpose) by                                                  leaving it  at or                                                                 posting it to P’s                                                                 usual address;

                                        (c)                       subject to                                                      subsections (5) and                                             (6), by sending it to P                                      electronically.

                    (4)               P’s usual address, for this        purpose, is—

                                        (a)                   if P is a body                                                    corporate, the                                                                 address of the                                                                 registered or principal                            office of the body;

                                        (b)                   if P is acting in his or                                      her capacity as a                                                                 partner in a                                                   partnership, the                                                                 address of the                                                                 principal office of the                                          partnership;

                                        (c)                   if P is a local                                                    authority, the                                                                 principal office of the                                      local authority;

                                        (d)                   in any other case, the                                     last known residence                          or place          of business                               of P.

                    (5)               The notice may not be given to P    by sending it electronically    unless—

                                        (a)                   P has agreed that the                                             notice may be sent to                                P electronically;

                                        (b)                   the notice is received                                        by P in legible form.

                    (6)               A fixed penalty notice given under                     section 19 or 38 may not be given             to P by sending it electronically.

                    (7)               The reference in subsection (3)(a)             to delivering a notice to P is—

                                        (a)                   if P is a body                                                    corporate, a                                                 reference to                                                 delivering it to the                                                 secretary or clerk of                                             that body;

                                        (b)                   if P is a partnership, a                                            reference to                                                                 delivering it to a                                                                 partner or a person                                             having the control or                                        management of the                                                 partnership business.

                    (8)               A notice that is given to P by     leaving it at a place in accordance       with subsection (3)(b) is to be                     treated as having been given at   the          time at which it was left at that                     place.’.

Tudalen 55, ar ôl llinell 17, mewnosoder adran newydd—

[ ]               Rhoi hysbysiadau

                    (1)               Mae’r adran hon yn gymwys pan     fo darpariaeth yn y Ddeddf hon       neu mewn rheoliadau a wneir          odani yn ei gwneud yn ofynnol i        berson roi hysbysiad i berson          arall (“P”) neu’n awdurdodi             person i wneud hynny.

                    (2)               Rhaid i’r hysbysiad fod yn                ysgrifenedig.

                    (3)               Caniateir i’r hysbysiad gael ei roi i        P mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ganlyn—

                                        (a)                   drwy ei ddanfon at                                         P;

                                        (b)                   drwy ei adael mewn                                          unrhyw gyfeiriad a                                  bennir gan P yn                                               gyfeiriad ar gyfer                                                       rhoi hysbysiadau                                                     neu ei bostio i                                                   gyfeiriad o’r fath,                                                      neu (os nad yw P                           wedi pennu                                                    cyfeiriad at y diben                                  hwn) drwy ei adael                                             yng nghyfeiriad                                                            arferol P neu ei                                                        bostio i’r cyfeiriad                             hwnnw;

                                                (c)           yn ddarostyngedig i                           is-adrannau (5) a                                           (6), drwy ei anfon yn                              electronig at P.

                       (4)                       Cyfeiriad arferol P, at y diben                          hwn, yw—

                                                (a)           os yw P yn gorff                                  corfforaethol,                                     cyfeiriad swyddfa                                           gofrestredig neu brif                              swyddfa’r corff;

                                                (b)           os yw P yn                                           gweithredu yn                                   rhinwedd ei swydd                             fel partner mewn                                 partneriaeth,                                      cyfeiriad prif                                    swyddfa’r                                         bartneriaeth;

                                                (c)           os yw P yn                                           awdurdod lleol, prif                              swyddfa’r awdurdod                       lleol;

                                                (d)           mewn unrhyw                                            achos arall,                                        preswylfa neu fan                            busnes hysbys                                  diwethaf P.

                       (5)                       Ni chaniateir i’r hysbysiad                                      gael ei roi i P drwy ei anfon                             yn electronig oni bai—

                                                (a)           bod P wedi cytuno y                           caniateir i’r                                         hysbysiad gael ei                                             anfon yn electronig                              at P;

                                                (b)           bod P yn cael yr                                              hysbysiad ar ffurf                           ddarllenadwy.

                       (6)                       Ni chaniateir i hysbysiad                                      cosb benodedig a roddir o                                             dan adran 19 neu 38 gael ei                            roi i P drwy ei anfon yn                                     electronig.

                       (7)                       Mae’r cyfeiriad yn is-adran                             (3)(a) at ddanfon hysbysiad                          at P—

                                                (a)           os yw P yn gorff                                  corfforaethol, yn                                gyfeiriad at ddanfon                              yr hysbysiad at                                   ysgrifennydd neu                                           glerc y corff hwnnw;

                                                (b)           os yw P yn                                           bartneriaeth, yn                                 gyfeiriad at ddanfon                              yr hysbysiad at                                   bartner neu berson                              y mae busnes y                                         bartneriaeth o dan                              ei reolaeth neu sy’n                          rheoli busnes y                              bartneriaeth.

                                (8)           Mae hysbysiad a roddir i P                                                drwy ei adael mewn man yn                                           unol ag is-adran (3)(b) i gael                                            ei drin fel pe bai wedi ei roi ar                                            yr adeg y’i gadawyd yn y                                                         man hwnnw.’.

The purpose of this amendment is to insert a new section to provide additional detail about how a notice is to be given from a person to another person, when this is done under the Bill or regulations made under it. 

 

The effect of the amendment is to provide greater clarity about how notices are given under the Bill as a whole. This clarity relates to the required form of the notice and the method by which a notice is delivered. The section provides additional clarity for both the person giving the notice and the person receiving the notice.

 

96.

Section 99, page 56, leave out line 1.

Adran 99, tudalen 56, hepgorer llinell 3.

Consequential to amendment 95. 

97.

Schedule 1, page 57, line 9, leave out ‘37’ and insert ‘38’.

Atodlen 1, tudalen 57, llinell 14, hepgorer ‘37’ a mewnosoder ‘38’.

This amendment corrects a previous incorrect cross-reference.

98.

Schedule 1, page 57, line 10, leave out ‘29’ and insert ‘30’.

Atodlen 1, tudalen 57, llinell 15, hepgorer ‘29’ a mewnosoder ‘30’.

 

This amendment corrects a previous incorrect cross-reference.

99.

Schedule 1, page 57, line 14, leave out ‘37’ and insert ‘38’.

Atodlen 1, tudalen 57, llinell 9, hepgorer ‘37’ a mewnosoder ‘38’.

This amendment corrects a previous incorrect cross-reference.

100.

Schedule 3, page 63, line 6, leave out ‘the procedure for dealing with applications’ and insert ‘applications (including among other things about the way in which an application is to made, the information to be provided, and the way in which an application is to be dealt with by an authority)’.

 

Atodlen 3, tudalen 63, llinell 6, hepgorer ‘y weithdrefn ar gyfer delio â cheisiadau’ a mewnosoder ‘ceisiadau (gan gynnwys ymhlith pethau eraill ynghylch y ffordd y mae cais i gael ei wneud, yr wybodaeth sydd i gael ei darparu, a’r ffordd y mae awdurdod i ddelio â chais)’.

 

The purpose of this amendment is to widen the scope of the regulation making power in relation to applications for a special procedure licence.

 

The effect of this amendment is that regulations may make provision about matters including the way in which an application is to be made, the information to be provided and the way in which they are to be dealt with by the local authority.

 

101.

Schedule 3, page 66, line 32, leave out ‘, 57 or 60’ and insert ‘or 57’.

Atodlen 3, tudalen 66, llinell 35, hepgorer ‘, 57 neu 60’ a mewnosoder ‘neu 57’.

The purpose of this amendment is  to remove a reference to section 60.

 

The effect of this amendment is that a superfluous reference to section 60 in paragraph 16(2) is removed.

 

102.

Schedule 3, page 67, after line 2, insert -

[ ]            If, having complied with the          requirements of paragraph 15, a local                 authority decides not to take the action      set out in the warning notice, the                 authority must give notice of the          decision to A.’.

Atodlen 3, tudalen 67, ar ôl llinell 2, mewnosoder—

                ’[ ]            Os yw awdurdod lleol, ar ôl                                                 cydymffurfio â gofynion paragraff 15,                        yn penderfynu peidio â chymryd y                                        camau a nodir yn yr hysbysiad                                         rhybuddio, rhaid i’r awdurdod roi                                        hysbysiad o’r penderfyniad i A.’.

 

The purpose of this amendment is to ensure local authorities notify an applicant or licence holder if they decide not to take the action set out in the warning notice.

 

The effect of this amendment is to place a duty on local authorities to notify an applicant or licence holder of their decision not to take the action set out in the warning notice. This ensures that an applicant or licence holder is informed of the outcome in all scenarios.  

 

103.

Schedule 3, page 68, after line 27, insert—

Consequential amendments

21       (1)                The Local Government             (Miscellaneous Provisions) Act 1982 (c.30) is amended as follows.

           (2)                In section 13(11)(meaning of “local             authority” in Part 8), in paragraph         (a)           after “district” insert “in England”.

           (3)                In section 14—

          (a)                 in subsection (1) after “any                         area” insert “in England”, and

          (b)                 in subsection (2) after “any                         area” insert “in England”.

           (4)                In section 15—

          (a)                 in subsection (1) after “any                         area” insert “in England”, and

          (b)                 in subsection (2) after                                  “any area” insert “in                                      England”.

22                               In the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (anaw 2), in each table in Schedule 1 (byelaw making powers) omit the entry relating to—

                          (a)    section 14 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 (c.30);

                          (b)    section 15 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 (c.30).’.

Atodlen 3, tudalen 68, ar ôl llinell 31, mewnosoder

Diwygiadau canlyniadol

21           (1)           Mae Deddf Llywodraeth Leol                                                 (Darpariaethau Amrywiol) 1982 (p.30)                        wedi ei diwygio fel a ganlyn.

                (2)           Yn adran 13(11) (ystyr “local authority”                               yn Rhan 8), ym mharagraff (a) ar ôl                                             “district” mewnosoder “in England”.

                (3)           Yn adran 14—

                                (a)           yn is-adran (1) ar ôl “any                                                        area” mewnosoder “in                                                   England”, a

                                (b)           yn is-adran (2) ar ôl “any                                                        area” mewnosoder “in                                                   England”.

                (4)           Yn adran 15—

                                (a)           yn is-adran (1) ar ôl “any                                                        area” mewnosoder “in                                                   England”, a

                                (b)           yn is-adran (2) ar ôl “any                                                        area” mewnosoder “in                                                   England”.

22                           Yn Neddf Is-ddeddfau Llywodraeth      Leol (Cymru) 2012 (dccc.2), ym mhob           tabl yn Atodlen 1 (pwerau i wneud is-            ddeddfau) hepgorer y cofnod sy’n     ymwneud—

                                (a)           ag adran 14 o Ddeddf                                           Llywodraeth Leol                                                         (Darpariaethau Amrywiol)                             1982 (p.30);

                                (b)           ag adran 15 o Ddeddf                                           Llywodraeth Leol                                                         (Darpariaethau Amrywiol)                             1982 (p.30).’.

The purpose of this amendment is to repeal provisions in Part 8 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 in relation to Wales, so that the current registration system applying to acupuncture, tattooing, semi-permanent skin colouring, cosmetic piercing and electrolysis will no longer apply. The references to sections 14 and 15 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 will also be removed from the Schedule to the Local Government Byelaws (Wales) Act 2012.

 

The effect of this amendment is that local authorities will be unable to run parallel systems which address the same concerns. This provides clarity for both local authorities and practitioners as to which scheme is in operation.